Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4

Koll på NO, kap 5 - Vatten och luft

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men vad är vatten gjort av egentligen? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper.

Konkreta mål

  • Veta vad en vattenmolekyl består av
  • Känna till vattnets olika former
  • Kunna beskriva vattnets kretslopp
  • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
  • Kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån
  • Berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten
  • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
  • Veta vad luft är

Undervisning

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, göra experiment, ha gruppdiskussioner och använda oss av pedagogiska filmer.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva vattnets uppbyggnad, kunskap om några egenskaper hos vattnet och vattnets kretslopp. Du visar detta genom att vara aktiv på lektionerna både i diskussioner och när vi gör experiment. Vid experimenten ska du kunna göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar, kunna jämföra dina resultat för att utveckla ditt resonemang

- beskriva luftens egenskaper och hur föroreningar i vatten och luften påverkar livet på jorden. Du visar att du utvecklat förmågan genom att vara aktiv i att diskutera och förklara var föroreningarna kommer ifrån och varför vi bör vara försiktiga med föroreningar i både sjöar och i luften.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
vatten och luft åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter