Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering Matematik åk 8 VT2018, Tunaskolan

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 juni 2018

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling. För mer detaljerad tidsplanering se ert matematik classroom.

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt har lärar- och elevledda genomgångar. Vi arbetar också praktiskt med t ex matematikspel, problemlösning i grupp och grupparbete. Du arbetar med matematiska övningar både i skolan och hemma för att ligga i fas med tidsplaneringen för din bästa utveckling i matematik. Vi har dessutom regelbundna läxor.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. 

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Matriser i planeringen
Matris matematik åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter