Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Närmiljön

Enångers förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Besök på fårgård, Bässe Enånger

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Närmiljö

Tidsperiod: HT -18 - VT -19 uppstart maj 2018

Förskolans namn: Enånger

Grupp: Arken/Skeppet

Barnens ålder: 3 - 5

År och datum: 2018 05

Planeringen Upprättad av: Pedagogerna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Vi följer vårt fadderfår under ett år.
-
Vilka målområden i läroplanen berörs?
Normer och värden
Utveckling och lärande

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Kunskap om fåret,årstidsväxlingar, att vara rädd om och att ta hand om djur och natur.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Studiebesök på fårgården, reflektioner, nyfikenhetsfråga, löpande information då två barn dokumenterar fårets år.


Ansvariga: pedagogerna

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Unikum, ”min egen dokumentation”, reflektionsmöten, processvägg
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback