Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Grovplanering i turkiska, åk 4-6, 18/19

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Modersmålet är en resurs att förstå bättre omvärlden och på modersmålet blir kommunikationen livligare och mer innehållsrik. Man kan uttrycka sina tankar och känslor bättre och genom modersmålet visar vi, vem vi är och det stärker individens identitet. Elever som utvecklar sitt modersmål lär sig ett annat språk lättare och de får ofta bättre resultat i sina andra skolämnen.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosa texter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

– Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Under terminen skall du arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på turkiska.
 • Lyssna på talad turkiska genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på turkiska.
 • Samtala på turkiska i olika forum. 
 • Titta på turkiska TV-program/filmer.
 • Prata om och träna på grundläggande turkiskt grammatik

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige.

 

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du förstår både talad och skriven turkiska.
 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på turkiska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Underlag för utvecklingssamtal åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter