Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Argumenterande text årskurs 5 - Högåsskolan ht 2018

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi ska arbeta med argumenterande texter. Du kommer att lära dig hur argumenterande texter är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen insändare.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna:

  • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
  • lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd. (steg 1)
  • lära sig och använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter. (steg 2)
  • kunna visa att de har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag. (steg 3)
  • självständigt ska skriva en egen insändare.(steg 4)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

  • förstå syftet med en argumenterande text
  • kunna göra en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
  • kunna göra en text där text med åsikter och argument gör budskapet tydligt.  
  • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter