Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Tema val 2018

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Vi arbetar med valet då det 2018 är val till riksdag, kommun och landsting. Vecka 34-36 förbereds och fördjupas kunskaperna kring de olika partierna och deras valfrågor.

Andra söndagen i september vart fjärde år sker val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Att rösta är en demokratisk rättighet och skyldighet som är viktig att ta vara på. För att veta hur man ska rösta är det viktigt att ha kunskaper om hur de olika partierna tar ställning och vad de prioriterar i sina valfrågor. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor att utveckla:

 • att förstå och använda begrepp för området
 • att diskutera hur människor och samhällen formas beroende på politiska styren och åsikter
 • att anpassa språket i argumentationen för politiska ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor
 • att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:

 • använda dig av aktuella begrepp
 • resonera kring demokrati och människors rättigheter
 • diskutera partiernas olika åsikter och att se likheter, skillnader och konsekvenser
 • ta ställning i olika samhällsfrågor

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner i olika grupperingar utifrån olika perspektiv
 • ord-, bild- och begreppskort
 • bilder, reklam och filmklipp som utgångsmaterial för vidare arbete
 • faktainhämtning för egen vidareframställning
 • lyssna och delaga i debatter om olika valfrågor
 • fördjupning av valfrågor där ett parti presenteras. 

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter