Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

De fyra räknesätten

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Under detta arbetsområde ska vi repetera de fyra räknesätten och jobba vidare med dem.

MÅL

Följande begrepp ska du förstå och kunna förklara;

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregel, delbart med, kommutativ, olikhet, enhet och parentes

Huvudräkning och uppställning med de fyra talsorterna

- du ska kunna flera olika metoder för att utföra beräkningar. 

- du ska förstå och använda sambanden mellan olika räknesätt. 

Ekvationer och olikheter

- du ska kunna bestämma värden på obekanta tal i enkla likheter.

- du ska förstå att obekanta tal kan betecknas med en symbol, t.ex. en bokstav.

- du ska förstå likhetstecknets betydelse. 

- du ska redovisa dina lösningar genom matematiska uttrycksformer, bilder, text och matematiska symboler. 

Prioriteringsregeln

- du ska använda enkla prioriteringsregler.

Problemlösning 

- du ska kunna förstå en text och formulera ett matematiskt uttryck.

- du ska bedöma rimligheten i ett svar. 

- du ska träna på olika strategier för  problemlösning och matematisk formulering av frågeställningar. 

- du ska välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär. 

ARBETSFORMER

Vi har gemensamma genomgångar, du jobbar enskilt i boken eller med digitala övningar, vi övar genom olika par eller gruppaktiviteter i klassrummet. Du får även läxor att arbeta med för att befästa dina kunskaper. 

 

BEDÖMNING

Diskussioner och arbete i klassummet. 

Ett avslutande prov i slutet på arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter