Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

LPP ELLÄRA & MAGNETISM År 8 Ht19

Rödsleskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Upptäckten att el och magnetism har ett samband var revolutionerande för hela mänskligheten, speciellt inom energiområdet. Vi lär oss om magneters egenskaper och inverkan på elektriska kretsar.

 

Ur Lgr 11 kursplan för fysik:

Syftet med undervisningen är att eleverna:

Utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att med nyfikenhet undersöka omvärlden.
Frågar om fysikaliska fenomen och begrepp utifrån egna upplevelser
och aktuella händelser.
Ges möjlighet att söka svar på frågor genom olika undersökningar och källor.
Utvecklar ett kritiskt tänkande kring både egna och andras resultat och argument.
Förstår genom undervisningen att naturvetenskapliga arbetsmetoder används när fysikaliska påstående prövas.
Förstår att man skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Utvecklar förmågan att: samtala om, tolka, framställa texter och estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Utvecklar förmågan att: använda sina kunskaper till att granska information, kommunicera, genomföra undersökningar, använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll beskrivs under Kopplingar tilll läroplan!

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; bl. a. fenomen, begrepp, modeller.

• Elevlaborationer och lärardemonstrationer för att befästa kunskaperna eller som introduktion (kallas vetenskapliga metoder).
• Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
• För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsskalan (E till A), kan vara gamla provuppgifter.
• Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar.

Läromedel: TEFY fysikbok åk 8

Eleverna kan även lyssna!
Gå in på www.tefy.se  och välj lyssna på Lpo2 FYSIK   Bok 2 ... Sök efter område ... sedan sida!

CLASSROOM kommer(när ni förstår mer) där ni får läsa, se filmer och göra frågor.


PÅ Området ELLÄRA & MAGNETISM OCH OM LÄRAREN OCH KLASSEN BESTÄMMER att det är tillåtet kan de få ha anteckningar med sig på proven.
Har de lyckats skriva egna anteckningar som de förstår kanske de enklare kan klara provet. Fungerar bäst om man har följt med i undervisningen.

Visa vad du lärt dig

Genom skriftligt prov(klassen och jag bestämde grupprov med chans till individuellt om man siktar på att försöka nå högre betyg än C) där de konkretiserade målen tas upp:

Konkretiserade mål:
Du når kunskapskraven om du förstår …
- Hur magneter påverkar varandra    (sid 45)
- Magnetfältet kring en stavmagnet och vilken
  riktning det har   (sid 46)
- Jordens magnetfält   (sid 46)
- Magnetfält kring en ledare respektive spole och vilken
  riktning dessa har   (sid 47)
- Hur en galvanometer är konstruerad och fungerar   (sid 50)
- Induktion   (sid 50)
- Vad en elektromagnet är och vad den gör   (sid 48)
- Hur en strömförande ledare beter sig i ett magnetfält   (sid 49)
- Hur en transformator fungerar och vad den används till   (sid 51)
- Elektrisk ENERGI och EFFEKT   (sid 52)
- På ett enklare sätt ... hur strömmen kommer från kraftverken till våra  hushåll   (sid 53)

Du når högre kunskapskrav om du även förstår …
- Mer om Induktionsbegreppet   (sid 50)
- Ringklockans funktion   (sid 48)
- Elmotorns funktion    (sid 49)
- Transformatorns funktion   (sid 51)
- Likspänning/Växelspänning.   (sid 51)


Laborativ del:

Eleverna ska kunna utföra och redovisa laborationer naturvetenskapligt. D.v.s. genom hypotes, genomförande, resultat samt analys.
Eleverna ska både muntligt och skriftligt behärska detta.

Muntlig redovisning för snabbare återkoppling till sitt lärande.
Skriftligt redovisning genom rapportskrivning för att lära sig att få en tydlig struktur.
Vi gör inte rapporter på alla laborationer, mer de kommer att pröva på och bli bedömda.

Laborationer sker utifrån lärobok, men även utifrån undervisande lärares instruktioner.

Bedömning

Se ”kommunövergripande bedömningsmatris för fysik” samt Lgr 11, kursplanen för fysik 7-9.

Tidsram

Ca 5 veckor.

Läxor/prov meddelas till klassen och i unikum.

 


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter