Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Vetenskapligt skrivande

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

I den första delen av kursen svenska 3 kommer vi att gå igenom olika typer av vetenskapligt skrivande, öva på att göra en litteratursammanställning i form av ett pm samt att presentera detta i grupper. Vi kommer även öva på att referera till muntliga källor. Senare under kursen (VT) kommer vi att arbeta vidare med vetenskapligt skrivande och arbeta med en fördjupningsuppgift där vi övar på att sammanställa resultat av en undersökning.

Detta första moment innehåller kursens 8 första lektioner. Detta är vad som kommer hända på lektionerna. 

 

Lektion 1 Genomgång av kursen och genomgång av uppgift 1 (sammanställa en litteraturöversikt) samt välja artiklar att läsa

Lektion 2 Kort genomgång av texttyp och att ange referens i text. Skriva ett PM som redogör för de lästa artiklarna

Lektion 3 Kort genomgång av struktur och formalia. Skriva klart pm som redogör för de lästa artiklarna

Lektion 4 Kamratrespons på pm samt bearbetning av ditt PM

Lektion 5 Inlämning PM. Titta på ett avsnitt av vetenskapens värld och ta anteckningar för skriftlig sammanställning.

Lektion 6 Skriva ett PM som sammanställer och refererar till informationen i programmet ni såg.

Lektion 7 Kamratrespons på PM samt bearbetning av material

Lektion 8 Inlämning och sammanfattning av texttypen.

 

Del 2 VT 2019

Vi läser artiklar i Språktidningen med syftet att få en breddad bild av vad för språkforskning som finns i diskursen just nu. Varje elev väljer fem artiklar ur olika tidningar. Dessa artiklar ska sedan läsas och sammanfattas skriftligt. Sammanfattningen ska sedan presenteras muntligt för en grupp i klassen. Efter presentationen ska gruppen läsa artikeln och ge en kommentar kring hur rättvisande sammanfattningen är. 

Alltså: 

9/1 Lektion 1 Läsa artiklar

14/1 Lektion 2 Sammanfatta och presentera artiklar

16/1 Lektion 3 (Eventuellt fortsätta presentera artiklar) Ge kamratrespons på hur rättvisande sammanfattningen är.

 

Efter detta ska varje elev välja ett undersökningsområde och utföra en undersökning kring en språkfråga. Tiden avsatt för detta är:

21/1 En lektion för att bestämma sig för frågeställning och planera för undersökningen, skapa enkät eller avgränsa referensgrupp.

23/1 En lektion för genomförande av undersökning.

28/1 En lektion för sammanställning av undersökning.

30/1 En lektion för skrivande av undersökning. (Enkät från annan klass- tar ca 20 minuter)

4/2 En lektion skrivande och kamratrespons på del av arbetet.

6/2 En lektion för bearbetning innan inlämning.

Deadline 12/2 (inget lektionstillfälle pga utvecklingssamtal.)

 


Läroplanskopplingar

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vetenskapens värld
Sammanfattning av språkartiklar
Kommenterade sammanfattningar av språkartiklar
Enkätundersökning och sammanställning av resultat
PM om artiklar