Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Teknik- Enkla maskiner år 6

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vi ska under terminen att arbeta med teknik. Vi ska titta på och undersöka de vanligaste sex maskinerna, när de används och hur de används i vardagliga föremål.

Syfte med undervisningen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Det här ska vi göra

Arbeta med

 • Se sex vanligaste maskinerna
 • Göra undersökningar i lekparken vilka funktioner olika leksaker har
 • Titta på filmer
 • Läsa faktatexter
 • Bygga rörliga figurer
 • Bygga stabila konstruktioner 
 • sortera material efter dess egenskaper

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • genomföra undersökningar av tekniska produkter
 • dokumentera och skissa på modeller och tekniska föremål
 • samtala om föremåls betydelse för samhället och hur det har påverkat oss i vardagen
 • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar för oss i vardagen ex skruven, hävstång mm 
 • Förstå varför vissa material är mer lämpliga att ex bygga hus med än andra. 

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter