Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Vi fortsätter att träna på att tala, läsa och skriva i olika situationer.

Syfte för ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Tala, läsa och skriva i olika situationer.

Att lyssna/läsa och följa instruktioner.

Läsförståelse

Skriva texter, läsa igenom och göra enkla ändringar.

Tankekartor och olika sätt strukturera skrivandet på.

Skiljetecken och stor bokstav

Stavning

Välskrivning då eleverna tränar sig på handstilen

Alfabetisk ordning

Nya ord och begrepp

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna läser, skriver och berättar i olika situationer

De har tyst läsning i skolan varje dag. De har läsläxa varje vecka.

Läsförståelse tränas genom att de återberättar eller svarar på frågor. Vi arbetar även med de olika lässtrategierna i En läsande klass.

Barnen skriver texter på Ipaden.

Genom att jobba med gemensamma och egna skrivna texter lär de sig mer och skiljetecken och stavning. Genom t ex korsord och datorprogram tränar de också stavning.

Eleverna tränar på hur man bygger upp berättelser och gör personbeskrivningar.

De får också träna sig på att skriva faktatexter

De tränar på läsa och följa instruktioner i böcker och arbetsblad. Vi ger muntliga instruktioner de ska följa.

Barnen tränar handstilen i en välskrivningsbok.

Kunskapskrav för år 3

Se nedan.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback