Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Utveckling och lärande Elefanten HT18-VT19

Arkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

   1. Välj läroplansmål:

Mål 1: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö98 reviderad 2016).

Mål 2: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," (Lpfö98 reviderad 2016).

   2. Planerade insatser   

Mål 1: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö98 reviderad 2016).

 •  Vi inreder och anpassar miljön så att barnen kan göra självständiga aktivitetsval under dagen. Var sak har sin plats. Färg, lera, papper osv, ska läggas så att barnen ser och kan ta saker själva.
 •  Vi ska arbeta med att uppmuntra och stötta barnen i processen " på / avklädning" efter barnens egen förmåga.
 • Vi ska arbeta med och uppmuntra barnen till att duka av sin tallrik, bestick och glas.

 

Mål 2: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," (Lpfö98 reviderad 2016).

 •   Vi kommer att arbeta aktivt med språket i olika projekt.  
 • Vi kommer att arbeta med "Babblarna" som är en väl genomtänkt språkträning med Karlstadmodellen som pedagogisk plattform.

   3. Förväntade effekter

Mål 1: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga," (Lpfö98 reviderad 2016).

 •   Vi vill att barnen ska bli mer självständiga och kunna göra egna val utifrån sina egna intressen. 
 •   Vi vill att övervägande av barnen ska kunna klara av/påklädning själva, både vid situationer i kapprum men även vid blöjbyte.
 •   Duka av sin tallrik, bestick och glas efter förmåga.

Mål 2: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," (Lpfö98 reviderad 2016).

 • Övervägande av barnen i barngruppen ska kunna benämna färger och "se" färgen i olika kontexter.
 • Övervägande av barnen i barngruppen ska kunna hitta en eller flera bokstäver i sitt namn.

           

      

    4. Metodval

 •   Dokumentera och observera kontinuerligt med hjälp av olika digitala verktyg.
 • Vi kommer att arbeta med "Babblarna" som är en väl genomtänkt språkträning med Karlstadmodellen som pedagogisk plattform.
 • Reflektera och skriva in tankar i analysen under tidens gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback