Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 oktober 2018

Hur var det att vara barn på Vasatiden och Stormaktstiden? Vad menas med katoliker och protestanter? Hur klarade familjerna sig när det var krig? Vad är en stormakt? Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige förändras under deras regeringstid. Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. … ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar...

 

… Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Syfte
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål i det centrala innehållet:

 • Hi 4-6
   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi 4-6
   Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi 4-6
   Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi 4-6
   Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi 4-6
   Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

 

Arbetsområdet innehåll

 • Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther
 • Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa
 • Vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra dem med idag
 • Gustav II Adolf och drottning Kristina.
 • Det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.
 • Hur levnadsvillkoren såg ut under stormaktstiden och jämföra med idag.
 • Begreppen förändring, likhet och skillnad, orsak och konsekvens. 
 • Vad historiska källor kan berätta om, hur de används och vad de betyder idag

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och muntliga diskussioner.
 • Vi kommer att läsa i läroboken och andra faktatexter.
 • Vi kommer att se på olika faktafilmer. 
 • Vi kommer att arbeta skriftligt och muntligt med olika frågeställningar.

 

Bedömning

Jag kommer att lyssna på hur du deltar muntligt vid gruppdiskussioner och vid genomgångar. Jag kommer att titta på hur du arbetar med olika frågeställningar som vi tar upp under arbetets gång. Vi kommer att ha skriftliga prov. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • använda aktuella begrepp i sitt sammanhang
 • föra resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra resonemang om skillnader och likheter mellan olika historiska händelser och tidsperioder samt jämföra med vår egen tid
 • se spår av historien i vår tid förstå varför historien framställs på olika sätt
 • använda olika historiska källor och bedöma deras användbarhet

 

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med det här området under slutet av höstterminen och en bit in på vårterminen.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback