Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fritidsmusik

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 oktober 2018

Fritidsmusik kommer att handla om att väcka ett intresse för ämnet musik. Musik kan göras på flera sätt och vi kommer att prova alla dessa former för att eleverna oftast inte hinner med detta under ordinarie musiklektioner.

Fritidsmusiken kommer ge eleverna möjlighet att testa samt uppleva alla förutsättningar som ämnet musik kommer att tillhandahålla under den tiden eleverna går i grundskolan. Eleverna kommer att få små bitar av de praktiska samt teoretiska moment som senare kommer att bedömas i form av betyg under elevernas senare grundskolegång.

Det som kommer att behandlas under den fasta aktiviteten musik är:

  • Sång och textförståelse
  • Instrumentkunskap samt praktiskt handhavande
  • Rytm och taktkunskap (med kropp och rytminstrument)
  • Säsongsbetonad musik
  • Musikens syfte i filmer
  • Musik och känslor (värdegrundsarbete)
  • Musik i olika kulturer 
  • Musik och rekreation 

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback