Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska HT-18

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Vi arbetar med svenska på många olika vis, ofta också integrerad med andra ämnen. Vi arbetar bland annat med "Nyckeln till skatten" som bygger vidare på det du tidigare arbetat med. Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker; Arbetsboken som hör till läseboken och Språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt, tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven.

      Du kommer att arbeta med att:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • läsa med flyt.
 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva läsligt för hand och på dator.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • läsa och förstå enkla faktatexter.
 • skriva egna faktatexter.
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

     Du kommer att lära dig genom att:

 • ha gemensamma diskussioner som handlar om det vi arbetar med.
 • läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel.

 • träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar

 • skriva olika sorters texter både för hand och på dator.

 • utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.

 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.


  Du kommer att få visa vad du kan genom att: 
 • arbeta med olika läsförståelseövningar i arbetsboken, enskilt och i grupp.
 • kunna samtala om en given text och återge innehållet.
 • delta aktivt i diskussioner. 
 • producera olika typer av texter som andra får ta del av.
 • du vidareutvecklar texter som du skrivit.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback