Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

ENGELSKA 8: Guidebook (2018)

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Arbete med en guidebok om Storbritannien.

Syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Det vi tränar på i det här arbetet är:

reception: läsförståelse, både av skriftliga instruktioner från mig och innehållet på faktasidor

produktion: hur du kan uttrycka dig i skrift och berätta om de olika platser du valt

Undervisningen

Vi påbörjade arbetet med följande delar: planering, faktasökning och bildsökning. En utförlig instruktion mejlades ut till alla elever och vi gick noggrant genom denna på lektionstid. 

Sedan använde vi några veckor till vidare arbete: omformuleringar, beskrivande texter, utvecklande av innehållet. Eleverna författar och ansvarar för sina egna kapitel i böckerna och de bedöms också på just sina egna texter. Grupperna samarbetar och hjälper varandra dock via gemensam planering, kamratrespons och diskussioner. 

I vecka 41 lämnas böckerna in från de olika grupperna för bedömning.

Bedömning

Det som bedöms är

  • de receptiva förmågorna:
  1. läsa och förstå skriftliga instruktioner
  2. välja, läsa och förstå längre skriftliga informationstexter från nätet
  • de produktiva förmågorna:
  1. skriva och formulera sig för att berätta och förmedla ett innehåll.
  2. skriva med visst flyt och variera språket för att passa till uppgiften

Bedömningen görs enligt matrisen nedan när böckerna har lämnats in.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
ENGELSKA 8: Guidebook
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback