Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

miniSEMLA HT18

Gamla Förskolan Lekhagen, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

SEMLA - ett arbetssätt i förskolan. Vi provar att arbeta med SEMLA (Socioemotionellt materiellt lärande) som en del i vår undervisning. Vi anpassar SEMLA till våra fjärilar - de yngsta barnen i förskolan (miniSEMLA)

Vad?
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet. Vi kommer att arbeta med SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. 
 
För de äldre barnen samlas man kring en gemensam frågeställning. I miniSEMLA har jag valt att låta barnen introduceras för och utforska många olika nya skapandematerial. Vi kommer titta på olika hus och byggnader och tillsammans vara i en verkstadsmiljö med rikt material och prova att sammanfoga olika material med varandra.
 
 
Hur?
Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt.
En iordningsställd miljö:
 • Tillåtande
 • Rikligt med utforskande material
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp
 • Möjlighet att kunna söka information.
 • Tänkarhörna med plats för att skissa ideér
 • Utställningsdel, där barnen kan spara sina byggen
 
Förhållningssätt:
 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet och "grit".

 

Jag samlar mina reflektioner löpande utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i SEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i SEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.

 

Varför?
Under det sista upplägget till det treåriga forskningsprojektet "Undervisning i förskolan" med Malmö Universitet har Vaxholm valt att prova på SEMLA. Alla deltagare i Undif gruppen röstade fram detta undervisningsupplägg.
 
 
När?
En gång i veckan (torsdagar), den stund barnen orkar hålla fokus (ca 15-20 minuter) under en 6-veckors period.
Kl. 9.45, en pedagog och 2-3 barn i verkstaden. De andra pedagogerna har övrig barngrupp på 12 barn.
Gärna något mer tillfälle under veckan, mindre planerat men att vi bara utnyttjar materialet och vågar prova materialet många gånger.
 
Var?
Ateljén har förvandlats till ett SEMLArum, en miniverkstad.
 
Vilka?
Vi har redan innan delat in barnen i tre projektgrupper där måndagar, tisdagar och torsdagar står till vårt förfogande.
Torsdagsgruppen som Therese ansvarar för börjar med miniSEMLA där vi har valt att starta upp projektet med de tre äldsta i den gruppen.
 
 
 
 
 
 
 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback