Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åsö 8B Matematik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Här hittar ni årets planeringar inom Matematik.

Planeringen finns i följande delar:

  1. Övergripande ämnesplanering inom Matematik på Åsö
  2. Arbetssätt för 8B
  3. Kunskapsmål inom begrepp och metoder för respektive arbetsområde.
    • Aritmetik Nivå 2-4 åk 8 (v34-43)

1. Övergripande ämnesplanering i matematik

Här beskriver vi den övergripande årsplaneringen på Åsö grundskola för undervisning inom ämnet matematik, med utgångspunkt i läroplanen (Lgr11). Detta dokument består av följande huvuddelar:

-          Vilka arbetsområden vi jobbar med under vilka perioder.

-          Vilka förmågor som undervisningen syftar till att utveckla, samt hur dessa förmågor utvecklas samt bedöms.

Det centrala innehållet – uppdelning under året

Undervisningen är uppdelad i fem block, där vi jobbar med olika delar av läroplanens centrala innehåll inom respektive block.

Block

Arbetsområde

v34-43

Aritmetik

v45-51

Algebra

v2-7

Geometri

v8-14

Bråk och procent

v15-21

Sannolikhet (åk 8)

 

Problemlösning och resterande delar av det centrala innehållet jobbar vi med kontinuerligt under hela läsåret.

 

2. Arbetssätt inom matematik – 8B

Veckorutin

 

Dag

Lektionsinnehåll

Läxa

Måndag
(60 min)

Problemlösningslektion

-          Arbete enskilt, i par och i grupp med att diskutera, lösa och redovisa veckans problem. 

-          Sammanfattning i helklass av klassens lösningar, där du kompletterar din mall med klasskamraternas lösningar.

Om du blir klar med dina uppgifter: arbeta vidare i boken med ytterligare problemlösningsuppgifter.

 

Tisdag
(50 min)

Genomgångslektion

-          Individuell feedback från förra veckans veckotest inom Begrepp och Metoder.

-          Genomgång i helklass av gemensamma svårigheter från veckotestet.

-          Arbete i par med begrepp och metoder.

Om du blir klar med dina uppgifter: fortsätt att träna med de blå kunskapsmålen upp till Nivå 4.

Efter det: arbete i boken med problemlösningsuppgifter.                

 

 

Torsdag
(40 min)

Blandade aktiviteter (varierar från vecka till vecka)

 

Om du blir klar med dina uppgifter: arbeta vidare i boken med ytterligare problemlösningsuppgifter.

 

Fredag
(50 min)

Veckotest Begrepp och Metoder

-          Du skriver ett veckotest varje vecka. Detta ger både dig och din lärare möjlighet att se vilka framsteg du gör och vad du har kvar att lära dig för att nå målen för det aktuella området.

-          Efter veckotestet jobbar du enskilt med veckans problemlösningsuppgift.

 

Om du blir klar: fortsätt med nästa testblad upp till Nivå 4.

Efter det: arbeta i boken med problemlösningsuppgifter.

 

Öva Begrepp och Metoder inför veckotestet.

 

3a. Kunskapsmål för årskurs 8 - Aritmetik - Begrepp

3b. Kunskapsmål för årskurs 8 - Aritmetik - Metoder 

Se också nedan för kopplingar till läroplanen:

  • Syfte beskriver förmågorna som bedöms
  • Centralt innehåll beskriver arbetsområdena som vi jobbar med
  • Kunskapskrav beskriver betygskriterierna som bedömning sker mot. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Förmågematris Aritmetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter