Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Debatt

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Vill du ha längre sommarlov? Eller fler lektioner i slöjd? Att debattera innebär att berätta om sin åsikt (tes) på ett sätt som övertygar andra. Det gör du med hjälp av bra argument. Oftast finns det motståndare som också tycker sig ha bra argument. Lär dig vinna en debatt!

Vad är debatt?

En debattartikel är en typ av argumenterande text. En debattartikel påminner om en insändare eftersom den också har en tes (det du tycker) och argument (olika orsaker till att tycka så). Men en debattartikel kräver betydligt mer arbete eftersom du behöver ha mer fakta med källor till dina argument, det räcker inte att bara "tycka" saker. Det kan vara andra artiklar, filmer, böcker, intervjuer eller bloggar. 

En muntlig debatt kräver också förberedelser. De som deltar bör kunna mycket om sitt ämne och ha tillförlitliga källor att hänvisa till i sina argument. 

I en debatt är målet aldrig att övertyga sin motståndare! Däremot är målet att övertyga alla de som läser eller lyssnar till era åsikter. Det gör man genom en lagom blandning av fakta och känslor, och genom att göra ett pålitligt intryck. Den som är otrevlig, skriker eller förolämpar andra vinner sällan en debatt även om hen har rätt i sak. 

Varför tränar vi på att debattera?

Det är viktigt att alla medborgare har en möjlighet att påverka sin omgivning genom att uttrycka sina åsikter. Den möjligheten blir större om man har fått lära sig och träna på att debattera i skolan. 

Det finns också många som försöker påverka oss genom att uttrycka sina åsikter, t ex politiker och de som gör reklam för olika saker. Då är det också bra om man har lärt sig att skilja på bra och dåliga argument så att man inte blir lurad. 

Hur ska vi träna på att debattera?

Vi har kortare muntliga övningar

Vi läser debattartiklar och diskuterar hur de är uppbyggda. 

Vi skriver egna debattartiklar

Vi genomför en egen debatt

Resurser

Fixa texten 2

Du utvecklas och bedöms när

-  du deltar i de muntliga övningarna

-  du deltar i diskussioner och övningar runt debattartiklar

-  du formulerar din egen debattartikel

-  du använder källor i dina argument

-  du deltar i muntlig debatt


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Egen debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback