Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva "Mitt intresse" VT 5

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Du ska nu få skriva en beskrivande/förklarande text om ditt intresse. Du ska illustrera texten genom ett bildspel och gärna ta med konkret material, eller visa hur du utövar ditt intresse. Det betyder att du kommer ha en muntlig framställning också utifrån ditt bildspel. :)

Mitt intresse, anvisningar på classroom - svenska

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Du ska få hjälp att utveckla ditt skrivande med hjälp av skrivprocesser. Du ska lära dig hur man kan använda sig av tankekarta, ordsamlingar eller stödord.
 • Du ska få jobba med olika sätt att koppla ihop dina skrivarbeten med olika estetiska uttryck.
 • Du ska tränas i att använda värdeladdade ord så att du tydligt kan få fram en känsla eller budskap i din text.
 • Du ska få jobba med att skriva dina texter med hjälp av dator.
 • Du ska få hjälp att bearbeta dina texter, själv och tillsammans med andra, och få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.
 • Du ska få undervisning i presentationsprogram, hur man redigerar, animerar och använder sig av anteckningsfunktionen vid redovisning.

Arbetssätt

 • Vi ska redovisa våra texter genom en muntlig framställning.
 • Vi ska jobba med estetiska uttryck som kan kopplas till våra texter.
 • Vi ska hjälpa varandra i skrivprocesser. Vi ska ge respons på varandras texter och i ska bearbeta våra texter både språkligt, i innehåll och i form.
 • Vi ska öva oss i att bli allt mer självständiga i våra skrivprocesser.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper under skrivprocessens gång.
 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.
 • Du kommer få visa dina förmågor i den muntliga framställningen.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
år 5 v. 21-22 Redovisning "Mitt intresse"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback