Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favoritmatematik 1B

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vet du vad klockan är när skoldagen är slut? Vet du hur man förkortar centimeter? Vet du vad siffran 7 står för i talet 17? Kan du säga ett udda tal?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunnat talen 13-20
 • räkna problemlösning
 • räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • se sambandet mellan addition och subtraktion
 • kunna mäta med egna mått och enheten centimeter
 • kunna avläsa klockan hel och halv timme
 • kunna namnge geometriska figurer och andra begrepp (känna till punkt, linje och sträcka)
 • kunna räkna tiotal 10, 20, 30…till 100
 • kunna begreppen dubbelt och hälften, udda och jämna tal, ental och tiotal
 • känna till talen 0-100

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med Favoritmatematik
 • lärarledda genomgångar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta laborativt
 • arbeta med stenciler och extra böcker
 • spela spel

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan under lektioner både muntligt och skriftligt.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån diagnoser och visade färdigheter under lektionerna.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback