Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk 1

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi arbetar med flera olika arbetsområden inom SO.

Årskurs 1 

Arbetsområden

 • Trafiken - säkerhet och trafikregler
 • Barn för 100 år sedan - Skildringar från livet förr genom barnlitteratur och film
 • Barn i världen - FN och barnkonventionen
 • Min familj
 • Hur vi lever och bor, att hem kan se olika ut. Varför vi flyttar och hur det kan vara.
 • Aktuella händelser.
 • Yrken
 • Miljöfrågor
 • Året runt
 • Skapelseberättelsen
 • Möten: Att organisera och genomföra - klassråd - elevråd
 • Livsfrågor: Kamratskap - värdegrund - rätt och orätt - normer och regler - mänskliga rättigheter

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Titta på lilla aktuellt och diskutera utifrån det.
 • Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Vi kommer att föra samtal och diskutera olika frågor
 • Vi arbetar i vår arbetsbok.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att...

 • Samtala, lyssna, samarbeta och diskutera.
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor och är med i demokratiska diskussioner.
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i skrift och genom bilder.

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback