Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - läsårsplanering åk 5

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Kunskapskrav: www.skolverket.se Mål: Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att: Uttrycka dig när du pratar och skriver olika typer av texter. Läsa och analysera olika typer av texter. Anpassa språket till olika typer av budskap och mottagare. Använda regler för hur vi pratar och skriver. Söka information från olika källor och värdera dem.

 

Lärandemål kopplat till centralt innehåll

Du får möjlighet att lära dig

 

         Läsa och skriva

 • Strategier för att förstå och att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva och bearbeta olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

   

  Tala, lyssna och samtala
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Använda gester och kroppsspråk för att påverka en presentation.

 • Använda bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

   

  Berättande texter och sakprosatexter
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

   

  Språkbruk
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 • Språkbruk i Sverige och Norden.

   

  Informationssökning och källkritik
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.


Undervisningen  

 

Du kommer att få: 

 

 • möjlighet att lära dig läsa med flyt, tolka, kommentera och ge omdömen om olika typer av texter.

 • lära dig diskutera och samtala med kamrater.

 • möjlighet att öva upp din handstil och lära dig ordbehandling på dator.

 • träna på att skriva och bygga upp olika typer av texter med ett tydligt innehåll och ett varierat språk.

 • lära dig stava, använda skiljetecken och andra skrivregler.

 • söka och sätta ihop information från flera källor med egna ord.

 • förbereda och hålla muntliga framträdanden.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå texter.
 • Din förmåga att uttrycka dig  i tal och skrift.
 • Din förmåga att förstå och använda språkliga strukturer.

 

 

Bedömningsunderlag

 • skriftligt och muntligt under lektionerna

 • läxor, läxförhör, prov                                                        

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter