Skolbanken Logo
Skolbanken

Musikquiz

Heby förskola Bullerbyn, Heby · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi vill följa barnens intresse för populärkultur i musisk form.

Bakgrund

Barnen har under hösten visat intresse för sång och musik under olika former. Barnen lyssnar på musik under många tillfällen under dagen,  bland annat hemma,  i bilen till och från förskolan, på affären, radio, och på förskolan vilket leder till att de sjunger och pratar om olika populära sånger. Vi har haft disco och dansstunder där barnen har fått önska sånger på Youtube vilket har vart mycket uppskattat.

Syfte

 Vi vill skapa meningsfulla aktviteter för barnen genom att bygga vidare på barnens intressen. 

 Utveckla barnens:  musikaliska förmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att lyssna och reflektera.

Utveckla den digitala kompetensen hos barnen, barnen får hjälpa till att hitta sånger och planera aktiviteten med hjälp av ipad.

 

Mål

- Att väcka nyfikenhet för musik som uttrycksform.

-Ta del av traditionella sånger på olika språk och från olika kulturer.

-Lyssna och identifiera olika ljud och instrument.

-Utveckla samarbete i gruppen.

 


Arbetssätt

Varje person/lag får en varsin bricka med siffror från ett till fem. Vi spelar upp en sång och då får deltagarna välja alternativ/bild som man matchar in på brickan. Detta går att variera i all oändlighet med att tillexempel byta ut sångerna utifrån barnens favoriter, det går att lyssna och identifiera olika instrument, lyssna på olika ljud och gissa vilket ljud det kan vara...


Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter