Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Argumenterande text och tal - Att uttrycka sin åsikt och förstå andras

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi inleder vårterminen med texttypen argumenterande texter. Här lär vi oss hur argumenterande texter ska vara uppbyggda och vilka delar de brukar bestå av. Ni kommer även att få lära er vilka knep som brukar användas för att på ett tydligt sätt tala om en åsikt, samt hur det går till när någon vill försöka övertyga. Under arbetsområdet kommer ni att får skriva en egen argumenterande text. Ni kommer att få läsa varandras texter och ge feedback. Avslutningsvis kommer ni även att få möjlighet att argumentera med- och mot varandra (par- eller gruppvis) i en debatt.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Förstå vad syftet med argumenterande texter är.
  • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
  • Veta vad en tes och ett argument är.
  • Skriva och organisera en argumenterande text.
  • Läsa och förstå innehållet i en argumenterande text och vilket syfte texterna har.
  • Tala och framföra en åsikt och argument i en debatt.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.

Vi kommer att läsa och analysera innehållet och budskapet i de argumenterande texterna. 

I området ska ni skriva varsin egen text (Insändare). 

Ni ska även få läsa varandras texter och ge feedback på dessa.

I slutet ska ni dessutom få prova på att delta i en debatt. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter