Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik och moral -modet att välja! Årskurs 8

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi gör alla dagligen val av olika slag, men vad blir konsekvenserna? Vad är ont och vad är gott? Vad är rätt och fel? Vi kommer att diskutera mycket inom detta område. Du kommer att få reflektera över vad du själv anser i olika frågor och förtydliga varför du tycker så. Under detta område kommer du att få möjlighet att: - utveckla en förståelse och respekt för andra människors handlande och ställningstagande - uttrycka egna åsikter i tal och skrift samt motivera dessa - resonera och argumentera kring moraliska dilemman. -Till din hjälp kommer du att ha de etiska modellerna som vi diskuterar och förstår tillsammans på lektionerna.

Syfte

Undervisningen ska enligt kursplanen i religionskunskap stimulera eleven att reflektera över olika livsfrågor och sitt etiska förhållningssätt.

Mål

 • Kunna vad begreppet identitet, självkänsla, självförtroende och etik innebär
 • Förklarar hur identitet och etik hänger ihop, att den egna och andras etik kan skilja
 • Veta vad pliktetik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik är. Kan ta egna etiska beslut i olika frågor.

Centralt innehåll

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Svara på frågor på den lästa texten, skriftligt eller muntligt
 • Diskutera olika texter
 • Diskussionsfrågor både enskilt, i par och i grupp
 • Värderingsövningar
 • Se film och diskutera

Kopplingar till läroplan

Förmågor som tränas

Förmågor som vi tränar på utifrån The big 5

Analysförmåga

 • att se utifrån och växla mellan olika perspektiv

Kommunikativ förmåga

 • samtala
 • motivera
 • diskutera
 • uttrycka egna åsikter och ståndpunkter

Metakognitiv förmåga

 • reflektera

Begreppslig förmåga

 • Förstå innebörden av begrepp

Begrepp

Begrepp som du ska kunna behärska när vi är klara med arbetsområdet

 • Etik och moral
 • Identitet
 • Självkänsla och självförtroende
 • Pliktetik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen
Identitet, etik och moral
Uppgifter
Uppgift 1
Ej namngiven
Resonera om ett etiskt dilemma