Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Nyhetsredovisning

Bosgårdsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Hela tiden ser hör vi nyheter, på TV, i radion och i tidningar. Men vad står det egentligen, och vad handlar det om? Du får välja en in- eller utrikesnyhet som intresserar dig, läsa texten och försöka skriva om nyheten med egna ord. Sedan ska du presentera den i klassen och svara på frågor från dina kamrater.

Tidsperiod

Vårterminen 2019

Så här kommer vi att arbeta

Du får välja en in- eller utrikesnyhet som intresserar dig, läsa texten och sedan skriva om nyheten med egna ord. Gör en presentation på papper eller på datorn med egen text och bild och rubrik från tidningen/Internet. Sedan ska du presentera den i klassen och svara på frågor från dina kamrater.

Elevens ansvar och inflytande

Du får välja vilken nyhet du ska redovisa och göra en sammanställning där du bestämmer hur text, rubrik och bild ska sammanfogas.
Du har ansvar för att göra ditt arbete hemma, men om du stöter på problem ska du be om hjälp i skolan. Du ansvarar för att du är väl förberedd inför presentationen.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma:

  • hur du har omvandlat nyhetstexten till dina egna ord och hur du skriver
  • hur du har satt samman ditt arbete, rubrik, egen text och bild
  • hur du gör din muntliga presentation 
  • om du kan besvara frågor från dina kamrater

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback