Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Sagoprojekt

Regnbågen, Hedemora · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Utifrån barnens intresse för sagor i olika former så har vi valt ett sagotema. Vi kommer här att arbeta mot läroplansmålen, normer och värden, utveckling lärande och barns inflytande.

Nulägesbeskrivning

 Pedagoger har under året deltagit i Läslyftet och har utifrån det valt att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet.

 

Syfte:

       - Att stimulera till språkförståelse.

       - Utmana barnen i matematik

       - Arbeta med fantasi och drama

       - Utforska och upptäcka olika fenomen.

       - Att uppmärksamma och ta till vara barnens intresse för modersmål och andra språk som finns i barngruppen.

 

Mål:

       - Öka språkmedvetenheten.

       - Få en förståelse för andra språk och kulturer.

       - Öka det matematiska tänkandet.

       - Barns delaktighet och inflytande.

       - Få en förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska problem.

 

Metod:

       - Använda oss av olika sagor.

       - Olika experiment.

       - Utmana barnen i skapande.

       - Väcka fantasin och dramatisera.

       - Samarbetsövningar, komma överens och använda oss av demokratiska beslut.

       - Arbeta med olika tekniker.

       - Använda oss av Pollyglutt.

 

Utvärdering:

       - Observationer

       - Dokumentationer

       - Barnenkät

       - Tras

 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback