Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Statistik och Sannolikhet

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Vi lär oss bland annat: att beräkna sannolikhet för en eller flera händelser med hjälp av träddiagram eller komplementhändelse. att tolka och använde lägesmått att beräkna antal möjliga kombinationer

 • Pedagogisk planering: Matematik, År 9, runt sportlovet

Statistik och sannolikhet

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 5 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • skillnaden mellan beroende och oberoende händelse
 • beräkna sannolikhet för en och flera händelser 
 • Hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
 • beräkna sannolikhet med hjälp av kompetenshändelsen
 • om kombinatorik
 • tolka och använda lägesmått
 • vad spridningsmått är och hur det kan anges
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitel

Kurslitteratur

Matematikboken Z,  s. 216 - 262, stenciler

 Arbetsprocess

 • Läraren genomför genomgångar av alla moment.
 • Eleverna arbetar med uppgifter i matematikboken enskilt och i par eller i små grupper.
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Viktiga begrepp

Sannolikhet, möjliga utfall, gynnsamma utfall, oberoende händelser, beroende händelser, träddiagram, kombinatorik, permutation, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, spridning, variationsbredd

Bedömning:

Bedömning sker hela tiden och inkluderar en varierad mängd av olika moment.

En form av bedömning sker genom matteprovet, diagnos eller inlämningsuppgift, en annan form är din utveckling under lektionstid då du övar grundläggande metoder samt deltar i gemensamma diskussioner och där du visar på kunskapsutveckling genom ditt arbete både skriftligt och muntligt som fördjupas och bredas under de veckor du arbetar med de aktuella kunskapsområden.

Du tar ansvar för att följa planeringen och visar på en viljan att utvecklas.

Skolan ser till att handleda och visar på olika sätt att nå målet.

 

Lycka till!

Mer detaljerad planering samt arbetsblad uppdateras kontinuerligt i Google classroom. 


Läroplanskopplingar

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - Bedömningsmatris inkl F-nivå
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter