Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig presentation om och kinesiska tecken

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Det finns olika metod att bygga kinesiska tecken. 汉字的造字方法 主要有: 象形, 指事, 形声,会意。 Kan ni förklara och ge några exemplar om kinesiska teckens uppbyggnad? Kan sådana kunskaper hjälp oss i teckeninlärningen?

Syfte

Syfte (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Centralt Innehåll

Centralt innehåll (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Viktiga Begrepp

Viktiga begrepp:

Kinesiska tecken 汉字

Teckens struktur 汉字结构

Bilder 象形字

Sälvförklarande tecken 指示字

Fonetiska + kategoriserad tecken 形声字

Idékomplex tecken 会意字

Radikal 偏旁

 

Konkretisering av målen

Vi ska jobba i klassen med temat ”Teckens struktur ” och sedan får varje elev göra en muntlig redovisning/presentation.

Det är bara den muntliga presentationen/redovisningen som eleverna bedöms på.

Arbetsätt

 - Vi ska titta på en film som visar teckens struktur sedan diskutera.

 - Vi ska också läsa artiklar från lärobok, tidningar,

 - Vi ska utbyta egna erfarenheter att lära sig kinesiska tecken.

 - Sedan ska du göra en muntliga presentation framför klassen.

 

 Elevinflytande

 -  Den enskilda eleven kan göra urval av vad du vill presentera

  - Eleverna delta i språkliga aktiviteter: att utbyta egna erfarenheter att läsa kritiskt och att debattera; Stödfrågorna kan besvaras både enskild eller diskuteras i gruppen.

 - Eleverna samarbeta, lyssna och delaktiga att utvärdera andra elevers presentation.

Bedömning

 - Du ska bedömas på ditt uttal och flyt, ditt ordförråd, grammatik, innehåll av presentationen, presentationens struktur. Du ska också bedömas på hur du anpassar till syfte, mottagare och sammanhang samt ditt resonemang.

Slutredovisning

- Slutredovisning: Här ska det framgå hur arbetet ska redovisas tex inlämning, Power Point mm.

Det är bara den muntliga presentationen/redovisningen kommer att bedöms på.

Tid

 - Den här projekt tar 4-6 veckor.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1