Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

8

Pedagogisk planering Teknikåttan klassuppgiften

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna framför allt i ämnena Teknik och Fysik. I detta dokument lyfter vi flera av de övergripande målen, förmågor och kunskapskrav.   Övergripande mål • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. • Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Syfte

Syfte/Förmågor

Genom att arbeta med Klassuppgiften ges möjlighet att utveckla

följande förmågor i ämnena Matematik, Teknik och Fysik.

MA

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och

inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av

matematik samt värdera valda strategier och metoder.

FY

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med

fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i

samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik

och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och

förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

TK

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och

förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper

om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer

och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper

om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och

lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med

teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och

uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle

och miljö.

 

 

Centralt innehåll

Här kommer några förslag på centralt innehåll som kan

behandlas under arbetet med Klassuppgiften.

Matematik

Problemlösning

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika

ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Fysik

Fysiken och vardagslivet

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur

kunskaper om detta kan användas

Teknik

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,

förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i

arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med

förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt

dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga

rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och

teknikutvecklingsarbete.

Konkretisering av mål

Konkretiserade mål

MA: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom

att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

samt formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

FY: Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och på hur undersökningar kan

förbättras.

FY: Eleven har kunskaper om hur krafter och rörelser uppstår.

FY: Eleven kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället

kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på fysikaliska samband.

TK: Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av

ämnesspecifika begrepp beskriva ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven

underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras

användning i tekniska lösningar.

TK: Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att

undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala

modeller. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar

eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.

Arbetssätt

Bedömning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering Teknikåttan klassuppgiften
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter