Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 Vt-19, Den magiska kulan

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Vi arbetar med arbetsboken "Den magiska kulan".

Tidsperiod

 •  vecka 2-24

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 13

 • Ää
 • ordbilden: är
 • bygga ord av givna bokstäver

Kapitel 14

 • Kk
 • konsonantkluster: sk, kr, kl

Kapitel 15

 • Åå
 • hör du Å
 • rimord

Kapitel 16

 • Uu
 • hör du U?
 • läsa frågor och svara med hel mening

Repetition

Kapitel 17

 • Hh
 • namn på kroppsdelar
 • sammansatta ord

Kapitel 18

 • Pp
 • ordbilderna mig, dig och sig

Kapitel 19

 • Öö
 • vikten av prickarna
 • pluralformer -er, -or, -ar

Kapitel 20

 • Ff
 • sant och falskt

Repetition

Kapitel 21

 • Yy
 • verb

Kapitel 22

 • Gg
 • kategorisering-motivering
 • röd tråd i ett händelseförlopp
 • konsonantkluster gr-, gl-

Kapitel 23

 • Bb
 • motsatsord
 • sammansatta ord

Kapitel 24

 • Jj
 • gör om meningar till frågor
 • olika sätt att skriva j-ljudet

Repetition

Kapitel 25

 • Cc
 • Cc låter som Ss eller KK
 • Xx
 • X låter spm ks
 • Ww
 • Kunna läsa enkla ord med Ww
 • Zz
 • Zz låter som Ss
 • Qq
 • Qq låter som Kk

Repetition

 

Hur ska jag visa

det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Den magiska kulan - kapitel 13-16
Den magiska kulan - kapitel 17-20
Den magiska kulan - kapitel 21-24
Den magisk kulan - kapitel 25
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter