Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Mänskliga rättigheter

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Som barn? Som vuxna? Vad är normer och regler? Hur fungerar demokrati? Skiljer det sig mellan olika länder?

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna berätta om och ge exempel på några mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Du ska kunna samtala om normer och regler och ge exempel på varför de behövs.

Du ska kunna beskriva hur möten organiseras och genomförs.

Du ska kunna lyssna på andras åsikter och uttrycka dina egna åsikter.


Undervisning

Se Centralt innehåll i Lgr 11.

 

Arbetssätt

Vi kommer läsa en faktatext tillsammans och enskilt.

Vi kommer förbereda och genomföra ett klassråd.

Vi kommer prata om rättigheter, skyldigheter och Barnkonventionen.

 

Elevinflytande
Du kommer få möjlighet att påverka undervisningen efter dina egna förutsättningar och behov.Bedömning
Du kommer bedömas formativt under arbetets gång och summativt i slutet av arbetsområdet.

Bedömningen sker bland annat vid ett klassråd.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter