Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hackebackeskogen Rävekärrs förskola, Värdegrund ht19/vt20

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18, med fokusområdet Värdegrund.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen och undervisningen i förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vi vill erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Vi arbetar normkritiskt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och vi arbetar aktivt med att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.
Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger.
Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Fokusområdets underrubriker och de konkreta aktiviteterna kopplade till dessa.

Känslor och empati - Hjälpa barnen att sätta ord på känslor, egna och andras i vardagen. Arbeta med TAKK för att förtydliga.  Vi tar hjälp av litteratur/sagor för att öka barnens möjligheter till reflektion. Vi koncentrerar oss på känslorna glad, ledsen, arg, rädd och busig. 

Omsorg - Vi pedagoger diskuterar vårt förhållningssätt och problematiserar begreppet omsorg med hjälp av Förskola 21 filmen om omsorg. Vi vill skapa trygga, lekstarka och självständiga barn.

 

Integritet - Vi utgår från Mölndals stads riktlinjer i arbetet med integritet enom att ha ett medvetet förhållningssätt där vi är lyhörda för barnens behov försöker vi hjälpa dem att förstå och förhålla sig till sina egna och andras behov. 

 

Barns inflytande - Utbildningen utformas efter barnens intresse och behov. Vi arbetar med scaffolding.

 

Kompisrelationer - Barnen får öva sociala relationer och samspel. Vi samtalar och tränar på att vara en bra kompis. 


Samarbete- 
I utbildningen och undervisningen tränar barnen samarbete. Pedagogerna stöttar i det sociala samspelet och hjälper barnen att samarbeta. 


Normkritik -
Genom att arbeta med att introducera leksaker vill vi ge barnen möjlighet att känna sig trygga och våga använda alla leksaker. Vi pedagoger diskuterar vårt förhållningssätt och ser över våra pedagogiska miljöer. När det gäller våra pedagogiska miljöer är det bland annat utifrån normbrytande bilder, leksaker och böcker. 

 

Demokratiska processer - Fortlöpande diskussioner i arbetslaget, så att varje barn får förutsättningar för att ta sitt utrymme i gruppen.

Vi ser till att alla barn får sin röst hörd och att övriga barn visar respekt och lyssnar. Vi arbetar också för en demokratisk relation mellan barn och pedagoger där barnen får möjlighet att vara med och påverka sin vardag.

 

Lek och lärmiljöer - Vi pedagoger ser kontinuerligt över våra olika miljöer på avdelningen och ändrar om efter barnens behov. Hur fungerar leken här? Vad behöver vi förändra? Vad ska vi jobba vidare med? Vi arbetar med att vara närvarande pedagoger och stötta barnen i leken. 

 

Kulturell identitet - I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Under läsåret kommer vi att föra en fördjupad dialog på enheten om hur vi arbetar vidare med detta.

 

 

 

Dokumentation

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback