Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8, kap 5 och 6

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Nu tränar vi på att lösa ekvationer. Vi kommer även att arbeta med sannolikhetslära. Hur stor är sannolikheten att få en blå kula när du tar upp en kula ur påsen utan att titta?

 

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

  • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
  • använda och värdera olika metoder för ekvationslösningar
  • förklara, motivera och resonera kring begrepp inom området
  • uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform samt beräkna olika former av sannolikhet
  • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
  • beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett prov. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter ett skriftligt prov.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Problemlösningsförmåga; Tolka och förstå problem, Välja och använda strategier och metoder, Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt, Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet

Begreppsförmåga; Beskriva och föra resonemang om begrepp

Procedurförmåga;  Algebra, Sannolikhet och Statistik 

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter