Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du kommer att lära dig att räkna med decimaltal och bråktal. Du kommer att lära dig att räkna omkrets och area på olika geometriska figurer samt att rita och tolka olika diagram. Du kommer att börja räkna algebra.

Till eleven

Förmågor:
Du ska utveckla följande förmågor i matematik:

 • Du ska kunna lösa matematiska problem
 • Du ska kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp: t.ex. decimaler, bråk, täljare nämnare, addition, produkten…
 • Du ska kunna välja en lämplig metod för att göra beräkningar: t.ex. 23+23+23+23+23+23+23+23 eller 23*8
 • Du ska kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatserMålet är att du ska utveckla dessa förmågor inom följande arbetsområden:

 • Tal, decimaltal
 • Bråk och procent
 • Geometri
 • Koordinatsystem
 • Algebra

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbteta med Matteborgen 6A
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt när det gäller bråk, geometri och algebra
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 
 • skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan arbeta med bland annat bråk, geometri och algebra
 • resonera och samtala kring problemlösning
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Bedömning:


När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • förstå varför vi använder decimaler, storleksordna decimaltal, förstå betydelsen av deci, centi och milli, kilo, hekto, gram samt kunna räkna med decimaltal
 • kunna läsa och skriva bråktal, veta vad som menas med täljare och nämnare, kunna använda begreppen bråkform och blandad form, kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare, kunna räkna ut en del av ett antal (3/5 av 20), kunna jämföra bråk.
 • kunna räkna med %
 • veta hur man räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer, kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar, använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2
 • kunna läsa av, rita och sätta ut punkter i koordinatsystem och diagram, kunna räkna ut medelvärden.
 • kunna förstå och skriva algebraiska uttryck, lösa enkla ekvationer.

Dina kunskaper och förmågor kommer främst att bedömas på diagnoser och prov, samt hur du resonerar och redogör för hur du tänker och räknar på lektionerna.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback