Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 9

Modersmål nederländska - Muntliga färdigheter: retorik

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

'Den som inte äger ett språk har inte en chans mot dem som har makten' (Jonas Gardell) I vårt samhälle är det viktigt för alla att kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Man ska även kunna sätta sig in i andras tankar och argument. Inom retoriken finns många knep som kan hjälpa till att träna sig i att framföra sina tankar på ett välunderbyggt och strukturerat sätt. När man kan det blir det också lättare att förstå och kritiskt granska det som andra påstår.

Övergripande mål

 • Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Syfte

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt Innehål

Tala, lyssna och samtala

ÅK 4-6 Muntliga presentationer för olika mottagare

           Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd

ÅK 7-9 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

           Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare

Språkbruk

ÅK 4-6 Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

            Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

            Synonymer och motsatsord.

ÅK 7-9 Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

            Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

            Bildspråk och idiomatiska uttryck.

            Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar

Kultur och samhälle

ÅK 7-9 Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige

Viktiga begrepp

feit (fakta) / mening (åsikt) / gevoel (känsla)

inleiding (inledning) / afsluiting (avslutning)

argument / tegenargument (argument / motargument)

weerleggen (bemöta)

conclusie (slutsats)

punchline

 

ethos, logos, pathos

imitatio

engagemang

stijlfiguur (stilfigur): drietal (tretal), herhalingen (upprepningar /anaforer), vragen (frågor), vergelijkingen (liknelser), metaforen (metaforer), tegenstellingen (motsatser), beeldend voorbeeld (målande exempel), bezieling (besjäling)

De zes stappen: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio (analyseren, vinden, ordenen, verwoorden, genheugentraining, voordracht)

Konkretisering av målen

 • Inledande diskussion kring varför det är viktigt att kunna berätta vad man tycker och känner.
 • Titta på kursplanen och läroplanen: vad står t.ex. i syftestexten?
 • Hur kan man på bästa sätt förmedla sina tankar och åsikter?
 • Finns det tekniker för att effektivt förmedla sina tankar?
 • Är det skillnad mellan att förmedla sina tankar muntligt eller skriftligt?
 • Vilka arbetsområden har vi redan arbetat med, som kan vara till nytta? Har eleverna arbetat med relevanta kunskaper i andra ämnen?

Arbetssätt

Steg 1:

 • Information om retorik: vad är det?
 • Introduktion av olika typer av tal och deras struktur
 • Varva det 'teoretiska' med olika talövningar som tränar olika muntliga färdigheter

Introduktionsövningar: Förklara ordet, Gissa aktiviteten,

Oförberedda Talares Klubb: Bygga / Rita efter beskrivning, Gissa karaktären, Säg det med en känsla, Beskriv prylen, Ordgömma, Prata på - ordklasser, Jag - en gåta i siffror och ord, Associationen

Förberedda övningar: Bildspråk, Notisen, Instruktionen

Argumentera: De fem argumenten, Sälj det osäljbara

Material: Story Sparkers bildövningar; UR Våga tala - Vilja lyssna; Retorik Språkutvecklande och gruppstärkade, av Monika Ölander; RAFT, i Pedagogiska Kortguider 4/2018

 

Steg 2:

 • Arbete med att skriva och hålla olika tal, enligt cirkelmodellen
 • Eleverna uppmuntras att använda information och tankar som de fått i andra ämnen, som t.ex. historia, samhällskunskap eller geografi.
 • Jämförelse med debatt och att skriva en argumenterande text

Eerbetoon (hyllningstal),

'Ik heb een droom' ('Jag har en dröm'),

Dat kan beter! (Skärp er!)

Elevinflytande

 • Eleverna får vid olika tillfällen välja att jobba tillsammans eller självständigt
 • Eleverna får enskilt eller tillsammans välja om vilka ämnen de vill skriva
 • Varje elev får välja vilken typ av tal hen vill arbeta med för det avslutande arbetet.
 • Eleverna får själva välja form för slutuppgiften

Bedömning

Bedömning för ÅK 7-9. Se matrisen nedan.

HT19: Matrisen första del SAMTALA OCH DISKUTERA gäller för bedömning, samt bedömning av hur väl  eleven kan använda etos, logos, patos, disposition samt olika typer av bildspråk i övningarna. Ingen bedömning av framförandet i de olika uppgifterna.

VT20: Bedömning av slutuppgiften. Den ska följa formen för den valda taltypen, samt använda etos, logos och patos. Talet ska innehålla olika typer av bildspråk. En väl genomförd slutuppgift berör publiken. Hela TALA-delen i matrisen gäller för bedömningen

Slutredovisning

Deltagande innan höstlovet: målet är att eleverna försöker att vara med på de olika pratlekarna.

Redovisning innan jullovet: delta i de olika övningarna. Bedömning av hur väl utförandet motsvarar uppgifterna, samt hur bra eleven kan använda bildspråk. Ingen bedömning av framförandet inför gruppen.

Redovisning innan sportlov: alla elever som får betyg ska hålla ett tal. Valfritt vilken typ av tal, och om man vill hålla talet 'live' i klassen eller spela in det. Eleverna får gärna själva komma med förslag på hur de vill lämna in sitt tal.

Tid

Fram till höstlovet: Muntliga övningar och teori kring retorik

Till och med v10: träna på olika aspekter av att skriva och hålla tal

Fram till påsklovet: hålla ett eget tal


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen
Muntliga färdigheter retorik modersmål nederländska ÅK 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter