Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Äventyret Falkenbergs förskolor 2019/2020

Kristineslätts förskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 november 2019

Vårt projekt handlar om bygg och konstruktion, med inriktning på robotar. Vi vill genom vårt projekt lyfta barnen olikheter och öka respekten för sina medmänniskor.

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

- Nytt arbetslag

- Miljön

- Fortsätta med föregående projekt men utvecklar och bygger vidare utifrån det.  

- Demokrati 

  • Att prioritera tid att vara närvarande  med barnen i möten för t ex samtal. Detta för att gå på djupet att 

lite extra med varje enskilt barn, med formativa frågor. Vi vill lyfta de barn som inte tar så stor plats i större sammanhang. 

 

  • Att se över vissa delar i lärmiljön. Att utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra.  Vissa delar av lärmiljön krockar med varandra. Detta för skapa en miljö med lägre ljudnivå, där kommunikation kan få stort utrymme. 

 

  • Vi har sett att barnen visar ett stort intresse för bygg och konstruktion, och vill utveckla möjligheterna för barnen att utforska detta området. Vi ser att utemiljön inte utnyttjas fullt ut kring bygg och konstruktion. 

 

  • Vi ser att vi skulle behöva använda kvalitetsindikatorerna mer aktivt, som ett stöd i vår planering av vår undervisning och utvärdering.

Formulering av syfte

Att barnen kan känna förtroende och tillit till varandra samt känna sig inkluderade i den demokratiska utvecklingen. 

Utveckla förmågan att se andras förmågor och men också sig själv. Kollaborativt lärande, se varandras förmågor och tillit till sin egen förmåga

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi kommer att använda unikum, barnen kommer kunna samtala med sina vårdnadshavare kring sina erfarenheter och lärande. 

Vi inkluderade vårdnadshavarna genom sommaruppgiften. 

Vi kommer att ha ett föräldramöte där vi pratar om projektet. 

Vi kommer att inkludera föräldrarna i ett uppdrag genom projektet. 

Vi bjuder in föräldrarna att komma in i verksamheten. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi vill skapa en positiv lärmiljö där barnens kompetens tas tillvara så vi stärker deras tilltro till sin egen förmåga. Vi har skapat en miljö i blå rummet där barnen får möjlighet att kombinera olika material i sin konstruktionslek och använda projektor bilder i kombination med konstruktionsleken. Vi vill skapa ett lugn i blå rummet genom att där spelas lugn musik.

Vi har skapat olika mötesplatser i miljön där barnen kan mötas, leka och konstruera tillsammans med olika material. Vi skulle vilja iordningställa vår ateljé så att den blir mer inbjudande och lockar till sig barnen. Vi skulle vilja engagera barnen iordningställandet och låta dem vara med och påverka material mm. 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

- I det projekterande arbetssättet ge barnen möjlighet att möta varandra i olika gruppkonstulationer. Vi arbetar med att dela in barnen i olika grupper för att ta del av varandras tankar och kunskap på bästa sätt. Det skapar en trygghet i gruppen. Det blir en lugnare miljö. I de mindre grupperna kan barnen bli resurser för varandra. Vi som pedagoger kan i den lilla gruppen arbeta formativt och utmana barnen att hitta olika sätt att komma fram till ett beslut. Vi har som förhållningssätt att lyfta barnens förmågor inför gruppen. Då lyfter vi både individen och får barnen att se varandras olikheter som en resurs.

I den lilla gruppen kan vi pedagoger utmana barnen vidare och vara i den proximala utvecklingszonen. I den lilla gruppen ger vi dem större utrymme och tid för att uttrycka egna åsikter och idéer, men också möjlighet att vara en god lyssnare. Vi stärker barnens identitet genom att lägga stor vikt vid samspel och gemenskap. I relationen med andra formas identiteten. Vi stärker barnets självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse. 

Vi har en synlig dokumentationsvägg, vi ska reflektera över dokumentationen ihop. Barnen är skapande av sin egen dokumentation. 

Hela processen bidrar till lärandet. Barnen blir medvetna om sitt lärande genom att vara medskapare av sin kunskap. Dokumentationen är tillgänglig för alla vilket gör att barnen kan återkoppla vid senare tillfälle.

Metoden för att nå vårt mål är att i projektet jobba med robotar på många olika sätt, genom olika uttrycksformer. Vårt syfte med att jobba med olika uttrycksformer (hundraspråkligt) är att vi vill ge alla barn möjlighet att att uttrycka och fördjupa sin kunskap. Utifrån det vi ser och hör utmanar vi dem vidare och lyfter barnen, på så sätt gör vi barnen medvetna om sitt lärande. Vi vill ge barnen tid för sitt utforskande och ge barnen möjlighet att möta materialet om och om igen tills de är färdiga för att gå vidare. 

 

Kompetensutveckling

 

Vi behöver fördjupa vår förståelse för begreppen i Utbildning Falkenberg

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har i uppstarten varit inlyssnade till barnens intressen observerat deras utforskande av olika material. Under undersökningsperioden har vi i olika sammanhang observerat att barnen är väldigt intresserade av robotar. Vi har jobbat formativt och kollaborativt för att fördjupa deras förståelse och för att få reda på hur de tänker. Vi ser intresset för robotar hos många av barnen. I gruppaktiviteterna dela vi upp barnen med syfte att de skall inspirera varandra och berika varandras kunskapande. Vi ser tydligt barnens intresse i den fria leken där de väljer att leka robotar på olika sätt. Därför vill vi gå vidare med det i vårt projekt. 

Formulera mål

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter