Skolbanken Logo
Skolbanken

Nalle puhs pedagogisk planering ht 19/vt20

Sagobackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

 

1) Prioriterade läroplansmål  Lpfö 18

Normer och värden:Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

Omsorg utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga”

”Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Barns delaktighet och inflytande: ” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”

 

-Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Normer och värden: Vi har valt mål utifrån vår nya grupps sammansättning. Vi har en grupp på 21 barn varav hälften är nya på Nalle puh.Vår syfte är att alla barn ska trivas ,vara trygga och ha rolig med varandra och oss.

Utvärderingen från förra terminen visar att genom att dela in barngruppen i mindre undervisningsgrupper når vi ökad måluppfyllelse.

Revidering Januari 2020:

1 personal har slutat och ett nytt barn. Vi fortsätter att arbeta mot samma mål som tidigare.

Vi kommer använda materialet "Vännerna i kungaskogen" 

 

 

2) Förväntade effekter : Trygga glada barn som känner att de kan lyckas. De visar hänsyn och är lyhörda, de samspelar med sin omgivning och tillgodogör sig nya kunskaper .

 

-Vi kan/kommer att se fortlöpande bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet uppnås.                 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:                                                                                                                                                         Barn vågar att ta in nya erfarenheter, att de hjälper varandra i olika situationer och blir nyfikna att prova nya saker som ibland är  känns lite svåra .Till exempel när barnen hjälper varandra med att ta på västar och skor. Häller upp mjölk, skickar mat till varandra och vågar i centrum i lek.                                                                      Progression i barnens självständighet stärks när de är trygga i samspel med varandra  och med vår struktur, rutiner de vet vad som kan förväntas av dom och blir trygga i det.

 

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

-Tema läsår 19/20 : Inkludering 

Vi delar in barnen i två stycken undervisningsgrupper åldersblandade.                                                             

 Vi introducerar  lärmiljörer, lyssnar in barnen och observerar hur barnen interagerar med varandra och miljön.                                    

Vi använder bildstöd. Tex dagsschema, var varje barn hämtar sin tallrik vid lunch.

Vi kommer att arbeta med Grön flagg målen tex hygien rutiner och kemikalier smart förskola

”Före Bornholms modellen” för att främja barnens språk utveckling .

Vi har tre stycken läsgrupper åldersblandade då vi läser efter lunch .

 

Revidering vt 2020:

Vi kommer inleda terminen med att arbeta efter "Före Bornholmsmodellen" i  8- 10 veckor. Vi delar barnen i fyra undervisningsgrupper, yngre och äldre. 

Framåt våren inleder vi ett tema om bäcken.

Vi kommer ha två läsgrupper efter lunch, en läsgrupp för barn f- 14 och en grupp för barn f- 15 och -16.

 

4. Metodval för insamling av resultatet

-Så här följer vi upp:

Genom dokumentation i text och bild, observationer/sociogram, kartläggning med löpande text.                       

Reflektion och utvärdering av olika aktiviter och miljöerna tillsammans med barnen.                                 

Reflektion och utvärdering enskilt, i arbetslaget, kollegor och vårdnadshavare.  

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter