Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Bygg och konstruktion

Vittinge förskola, Heby · Senast uppdaterad: 12 augusti 2022

Teknik och matematik är ledord i konstruktion. Här undersöker vi hållbara konstruktioner och skapar förståelse för exempelvis längd och mängd.

Mål

Att utveckla barnens tekniska och matematiska förmåga samt förmåga att samarbeta med varandra. 

Bakgrund

I bygg och konstruktion utmanas barnens matematiska, tekniska och logiska tänkande. Barnen möter olika material att utforska och utvecklar förståelse för materials olika egenskaper, mängder, tekniker samt byggtekniska lösningar. Miljön byggs upp för att skapa sinnliga upplevelser i samspel med andra och materialet. 

Arbetssätt/Undervisning. 

För att främja samarbete: genom att skapa en miljö som uppmuntrar till att uppleva saker tillsammans, i samspel med andra och tillsammans med materialet. Genom att vi i vårt förhållningssätt synliggör andras upptäckter och frågor. Genom att se varje barns utforskande som intressant och med nyfikenhet vara en medforskande pedagog.

För att främja trygghet: genom att skapa rum i miljön som är tydliga och anpassade för barnens lärande. Att behålla grundstrukturen i miljön, men tillföra eller ta bort material som utvecklar lärandet och utforskandet.

För att främja nyfikenhet och lust att utforska och lära: vi observerar och dokumenterar vad barnen gör, vad de verkar fråga sig, vad de är nyfikna på och förändrar miljön utifrån det. Genom att vara en medforskande, närvarande pedagog. Genom att reflektera tillsammans med barnen kring deras upplevelser och skapa fortsatt nyfikenhet. Vi väljer material som belyser olikheter t.ex hårt/mjukt, tungt/lätt, stort/litet. 

För att främja delaktighet och inflytande: vi lyssnar och observerar vad barnet uttrycker för åsikter. Det kan vara att lyssna till gester, ord, blickar och kroppsspråk. Det kan även vara att uppmärksamma var barnet väljer att vara och hur samspelet ser ut med andra, materialet och miljön. Genom pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra hur barnets delaktighet och inflytande ser ut samt hur vi kan utveckla det. 

 

Uppgifter

 Konstruktion i fri lek/utforskande.

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter