Skolbanken Logo
Skolbanken

Kristallen 2019/2020

Sesterviksvägens förskola, Orust kommun · Senast uppdaterad: 17 februari 2020

"Natur, hållbarhet och de hundra språken" Vi vill utforska vår närmiljö utifrån en hållbar miljöaspekt där naturen får spela en stor roll!

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi tänker att naturen erbjuder många tillfällen att skapa relationer till naturen och miljön, vilket är en grundförutsättning för att kunna utveckla ett respektfullt och varsamt förhållningssätt i framtiden. Att vistas i naturen och bli uppmärksam på nyanser, skillnader och förändringar skapar ett sammanhang så att barnen kan utveckla ett empatiskt förhållningssätt. På så sätt har arbetet också en långsiktig aspekt som är intressant att följa. Vi vill medverka till att förskolan utvecklar ett "ekologiskt tänkande"; hur människan agerar i en komplex natur/miljö kopplat till en pedagogisk aspekt. Projektet blir en resa TILLSAMMANS med miljön!


Naturen är också en plats för olika språk som kommer till uttryck genom färger, årstider, variationer, dofter, smaker, egenskaper, ljud. Barnen använder sig av det som finns tillgängligt i naturen för att skapa och "ge tillbaka" till naturen.

Det blir också en naturlig koppling till att arbeta med återbruksmaterial när man erövrar ett varsamt förhållande till naturen och miljön. Man påvisar att man tar ett krafttag för såväl nuet som framtiden samtidigt som materialen har många egenskaper som stärker förskolans värden; en kreativ kraft, lärande, utforskande, estetik m.m.

Barnen har tidigare visat stort intresse och engagemang i miljöfrågor och vi tycker att det skulle vara spännande att arbeta med det ur nya synvinklar, då vi tidigare har haft projekt om ett hållbart hav. Vi har även en närhet till naturen och skogen och vill gärna utnyttja den miljön på ett fördjupat sätt.

När vi tar oss ut från förskolan skapar det en känsla av äventyr men också fler möjligheter till utforskande och upptäckter. Det utvidgar också barnens horisonter när de erfar att förskolan är en del av ett större sammanhang. Barnen får fler gemensamma erfarenheter att utgå från i sitt projekterande arbete vilket vi ser att de tycker är roligt. De pratar mycket om sådant vi gjort och upplevt tillsammans vilket skapar en gemenskap och förmåga till samspel och samarbete.

Vi ser att många barn just nu är inne i lärprocesser med mönster, konstruktioner och skapande på olika sätt. Vi tänker att naturen erbjuder många möjligheter till att utforska det på olika sätt. Naturen erbjuder en mångfald av färger, mönster etc. och många slumpartade upptäckter kan också ge upphov till ett utforskande och jämförande. Vi upplever också ett behov och intresse av rörelse i olika former vilket passar bra när man är ute i naturen då det finns många möjligheter till fysiska aktiviteter och utmaningar.

Vi behöver utveckla strukturer som gör det möjligt för alla barn att få komma ut i naturen, promenader i samhället etc men ändå i grupper med färre barn. Utmaningen blir att hitta en balans mellan de olika gruppernas arbeten och en gemensam bas utifrån barnens intressen, upptäckter, nyfikenheter och reflektioner.

Vi strävar efter att utveckla fler spännande lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. Där ser vi en möjlighet att naturen blir en "utomhusateljé" och en förbindelse av olika estetiska möjligheter. Naturen blir också en mötesplats som öppnar dörren för utforskande. Att vistas ute i naturen inbjuder också till ögonblick av kontemplation och återhämtning vilket blir en allt viktigare aspekt i vår stressade värld. Barnen får möjlighet att fördjupa sin medvetenhet och uppmärksamhet kring naturens mångfald. Vi tänker också på att utveckla våra digitala lärmiljöer så att barnen kan få mer inflytande och delaktighet i sin digitala kompetens.

Vi utgår från frågeställningarna:

 •   Vad ska det digitala verktyget användas till? 
 •  Hur ska det digitala användas för att främja barns utveckling och lärande? 
 •  Varför ska just detta verktyg användas? 
 •  Vad innebär digital kompetens? 
 •  Vad är vår målsättning i arbetet med digitala verktyg? 
 • Vad behöver vi göra och hur ska vi göra det?

 Kan vi skapa förutsättningar för ett möte / en förbindelse mellan det digitala och naturen på olika sätt i projektet?

 

För att skapa intressanta och spännande lärmiljöer skulle verksamheten behöva satsa på att köpa in en mobil projektor, en overheadapparat och fler ipads till varje avdelning. Vi skulle också behöva skapa utrymme för fler pedagogsammankomster när det gäller att reflektera över t.ex projekten och andra gemensamma utvecklingsområden. Mer tid till det på APT?

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kompromissa, lyssnar och visar intresse för andras tankar och åsikter. Samt att barnen får en begynnande förståelse för omsorg och hänsyn till andra människor. 

Målet når vi genom att.. 

 • Demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
 • Utvecklar normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.
 • Stimulerar barnens samspel och hjälper och stödjer dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Arbeta aktivt med hjärtestunder och håller arbetet levande.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga till lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Målet når vi genom att... 

 • Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.
 • Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sitt intresse för att vara fysiskt aktiva och därmed upplever en glädje i att röra sig.

Målet når vi genom att...

 • Att barnen ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.Ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga för antalsuppfattning på olika sätt, sortering, designa, konstruera.

Målet når vi genom att...

 • Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjligheter att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

 

Mål 4
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt tar tillvara på digital teknik för att på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt på sikt kunna värdera information.

Målet når vi genom att

 • ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalitet de möter i vardagen

 

Barns delaktighet och inflytande

Lpfö 18

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn ökar sin medvetenhet om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk, social som miljömässig.

Målet når vi genom att...

 • skapa forum för barnmöten där vi kan samtala om och hålla värdegrundsfrågorna levande utifrån ett demokratiskt förhållningssätt
 • ge barnen möjligheter att genom vistelse i naturen skapa ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter