Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

TRÄDET

Finnboda, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vi har i vår inne miljö startat ett projekt med inriktning mot natur. Tanken är att inspirera samt väcka tankar och samtal om naturen med hjälp av färg, form och naturmaterial.

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Vårt syfte är att lära oss mer om hur träd växer samt hur årstiderna påverkar hur de ser ut. Vi vil ta med barnen ut i naturen och tillsammans se oss om i närmiljön för att sedan låta barnen återberätta samt återskapa vad de har sätt och hur de tycker att vårt träd på avdelningen ska se ut.

 • Varför? Syftet med undervisningen är att barnen ska få ökad förståelse för kretsloppet, årstiderna och dess färg, form.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi kommer att samla material (så som löv, pinnar kottar), fota material, studera material i luppar och i vårt digitala mikroskop. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Tanken är att vi fotar när vi är på promenader samt när vi arbetar med vårt insamlade material. Detta material kommer vi att titta på tillsammans med barnen och samtala med dem om. Vad ser vi? Vad gjorde vi? Vilka färger och former ser vi?

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Hela barngruppen fast med arbete i tvärgrupper för att lättare kunna lyssna in alla.

 

 • Av vem? Vi alla tre pedagoger kommer att delta  i planering och deltagande, sen under projektets gång kommer vi att dela på uppgifterna när vi arbetar samt skapar i tvärgrupperna.

 • Vad är målet med undervisningen? Att skapa ett gemensamt projekt på hela avdelningen där vi kan utforska olika delar av läroplansmålen så som, natur, matematik, estetik, språk och rörelse.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter