Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Världskrigens tid

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi kommer att fokusera på orsaker till och konsekvenser av de båda världskrigen samt Kalla kriget. Vi kommer också använda våra historiska kunskaper för att resonera om framtiden.

 

 

 

 

Målet med undervisningen är att:

-få fördjupade kunskaper kring orsaker och konsekvenser av de både världskrigen samt Kalla kriget.

-få fördjupade kunskaper om krigsförloppen.

-du ska kunna använda dig av centrala historiska begrepp.

-du ska kunna resonera om framtiden med hjälp av historia.

-du ska kunna resonera om källors trovärdighet och relevans.

 

Så här ska vi arbeta:

-Föreläsningar

-Diskussioner

-Filmklipp

-Textläsning

 

Detta ska bedömas.

Du kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som anges nedan.

Du kommer att bedömas utifrån deltagande, två stycken skriftliga prov samt uppgift i källkritik.

 

Grovplanering

v.42 Imperialism

v.43 Första världskriget

v.44 Lov

v.45 Första världskriget

v.46 Prov orsak-konsekvens-källkritik. Mellankrigstid

v.47 Andra världskriget

v.48 Andra världskriget och förintelsen

v.49 Prov andra världskriget och förintelsen samt hur historia används och resonemang om framtiden

v.50 Kalla kriget

v.51 Kalla kriget

 

v.2 Analys Kalla kriget


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter