Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Spanska åk 8

Tuna skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 september 2019

För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression (utveckling) över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.

Innehåll

Arbetsgång spanska år 8

I spanskan i år 8 tränar vi på att läsa och förstå spanska texter (översätta texterna till svenska), på att kunna bygga meningar och kommunicera på språket, på samspela med andra människor på spanska och på att vänja vid språkljuden.

I åk 8 arbetar vi med regelbundna verb i presens och repetition andra grammatiska strukturer som behandlats i år 7. Vi startar också upp arbetet med ett nya tempus (futurum och perfekt). Vi jobbar därför mycket med att förstå hur verben böjs och vilken roll de spelar i kommunikationen när vi själva ska prata eller skriva på spanska.

Övergripande undervisningsmål år 8:

Eleverna skall i undervisningen ges möjlighet:

• att skapa sig förståelse för hur arbetet med översättning både från spanska till svenska samt från svenska till spanska gynnar språkinlärningen.

• att utveckla sina ordförråd på spanska.

• att träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket spanska genom delaktighet i olika sorters aktiviteter och övningar.

• att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker nutida händelser (presens) på spanska.

• att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker framtida händelser (futurum) på spanska.

• att träna på att använda sina grammatikkunskaper när de själva kommunicerar på spanska.

• att utveckla studieteknik som gynnar den egna språkinlärningen.

• att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen.

• att uveckla kunskap om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Spanska: muntligt förhör
Spanska: muntligt förhör
Prueba de español (prov)
Prueba de español (prov)
Vad ska du göra imorgon?
Vad ska du göra imorgon?
Prueba de español (prov)