Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Klara svenskan åk 6 - Tala, läsa och skriva samt språklära

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 7 september 2022

I ämnet svenska kommer vi under åk 6 att arbeta med olika typer av texter, d.v.s. argumenterande texter, berättande texter, poetiska texter samt faktatexter. Ni kommer att få skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll samt samtala kring dessa på olika sätt. Vi kommer också att arbeta med språkliga regler, grammatik. Ni kommer att få lära er om stavning, ordkunskap, ordklasser, satslära, språkburk och språkhistoria.

 

Klara svenskan, Språklära:

 
Stavning:
 • Tj-, sj-  och k- ljudet, dubbelteckning, stava vanliga ord och ord som ofta stavas fel.
Ordkunskap:
 • Stam och ändelse
 • Prefix och suffix
 • Initialord och förkortningar
 • Var eller vart?
 • En eller än?
 • Liknelser och metaforer
Ordklasser:
 • Substantiv, verb och adjektiv.
 • Pronomen
 • Prepositioner
 • Adverb
 • Konjunktioner
Satslära:
 • Subjekt och predikat
 • Objekt
 • Adverbial
 • Huvudsats och bisats
 • Bind samman satser
Språkbruk:
 • Idiomatiska uttryck
 • Fint eller fult språk
 • Minoritetsspråk
Språkhistoria:
 • De första skriftspråken
 • Det feniciska alfabetet
 • Det grekiska och latinska alfabeten
 • Runskrift

Klara svenskan, Tala, Skriva, Läsa:

Tala:

 • Berättande text
 • Argumenterande text
 • Poetisk text
 • faktatext

Skriva:

 • Berättande text
 • Argumenterande text
 • Poetisk text
 • faktatext

Läsa:

 • Berättande text
 • Argumenterande text
 • Poetisk text
 • faktatext

Bedömning och dokumentation:

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid (diskussioner, övningar, inlämningar och muntliga presentationer) och genom återkoppling till arbetet.

Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper när du talar, läser och skriver. Jag tittar också på vilket sätt du använder språkliga drag i dina arbeten och den struktur som är typisk för den texttyp du arbetar med.

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan/alt. unikum (SV) samt i matrisen för "Nya språket lyfter". 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter