Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska

·

Årskurs:

6

Grej of the day - SvEn åk 6

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

I detta arbetsområde ska du få ta reda på fakta om något du är intresserad av. Vi ska träna på att läsa faktatexter, plocka ut och förklara ämnesrelaterade ord, sammanfatta och presentera kunskap och skapa en redovisning som består av text, bild och ljud. Du får själv välja om du vill läsa texterna och göra arbetet på svenska eller engelska.

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med faktatexter och eget utforskande. Du kommer själv att välja det ämne som du vill veta mer om och göra en översikt (VÖL-diagram) där du beskriver vad du redan vet om ämnet och vilka saker du vill ta reda på. Du väljer själv om du vill göra arbetet på svenska eller engelska. Efter arbetet fyller du i vad du har lärt dig.

Du kommer att redovisa ditt arbete med en multimodal redovisning det vill säga, en redovisning där du använder bild, text och ljud för att presentera ditt ämne. Du väljer själv om du vill göra en dokumentärfilm, en interaktiv bok eller en inspelad PowerPoint-presentation.

Din presentation kommer att visas för dina klasskamrater och du ska skriva minst tre frågor till din presentation för att utvärdera vad dina kamrater har lärt sig.

Vi kommer att:

- Träna på att läsa och förstå faktatexter, filmer och annat faktabaserat material

- Träna på att göra tankekartor utifrån VÖL = Vet – önskar veta – lärt mig 

- Träna på att plocka ut ämnesspecifika ord och förklara dem 

- Träna på att plocka ut fakta och förklara med egna ord 

- Träna på att planera och skapa multimodala redovisningar

- Träna på att redovisa nya kunskaper på ett multimodalt sätt genom interaktiv bok/ inspelad presentation/ dokumentärfilm. 

Tidsplan

Arbetet genomförs självständigt under vecka 10-14, redovisningarna ska vara färdiga att kunna visas för gruppen efter påsklovet.

Hur ska vi arbeta?

 

Arbetsgång - samla underlag och fakta 

 1. Välj ett ämne du vill lära dig mer om 
 2. Påbörja ett VÖL-diagram och skriv vad du redan vet om det ämne du valt och minst tre saker du vill veta mer om. 
 3. Hitta litteratur och faktafilmer om ditt ämne, använd UGGLO,Inläsningstjänst,NE och SLI. 
 4. Ta del av ditt faktainnehåll och samla ämnesspecifika ord och fakta du inte visste innan. Hitta förklaringar till nya/svåra ämnesspecifika ord 
 5. Skapa en tankekarta där du sammanställer det du lärt dig och skapa olika kategorier av dina kunskaper 
 6. Skriv minst tio faktameningar där du berättar om ditt ämne och presenterar vad du redan visste och vad du lärt dig. 

 

Skapa redovisning 

 1. 1. Välj ett multimodalt redovisningssätt där du ska använda både text, ljud och bild för att presentera dina kunskaper. 

 2. 2. Planera och skapa ett manus för din redovisning, både vad du ska säga, visa i bilder och hur det ska se ut. 

 
 1. 3. Samla och skapa bildmaterial till din redovisning som kan kopplas till det du berättar 

 1. 4. Färdigställ din redovisning 

 1. 5. Skapa ca 3-5 frågor för att testa dina kamraters kunskaper om ditt ämne

 1. Din redovisning ska vara färdig att visa för dina klasskamrater senast torsdag vecka 14. Vi kommer att visa redovisningarna efter påsklovet och arbeta med konstruktiv kamratbedömning  utifrån bedömningsmodellen "Two stars and a wish".

 2.  

 

 

 

Resurser: 

Ugglo 

Inläsningstjänst 

SLI 

NE 

  

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Bedömning 

Under arbetets gång ska du lämna in följande underlag i teams för formativ bedömning: 

 • - VÖL -diagram 

 • - Ordsamling med förklaringar 

 • - Manus för redovisningen 

 • - Planering för redovisningssätt 

 • - Multimodalt redovisning 

 • - Frågor till redovisningen

 

 Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

- läsa och förstå innehållet i en faktatext/film

- plocka ut och förklara ämnesspecifika ord kopplade till ditt ämne

- välja och presentera fakta om ditt ämne

- skapa en multimodal redovisning där du använder text, bild och ljud för att redovisa din kunskap om ämnet

- planera och genomföra ditt arbete och skapa en slutprodukt

 

Utvärdering

Utvärdering 

Efter arbetet ska du utvärdera ditt arbete, ditt val av arbetssätt, din insats och vad du har lärt dig under arbetets gång. Din utvärdering sker dels genom att slutföra VÖL-diagrammet, dels genom en självskattning av din insats och kunskaper om ämnet samt en sammanfattande utvärdering av arbetsområdet.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Grej of the day