Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

5-årsgrupp - (Turtlesgruppen)

Brogetorp förskola, Flen · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Sista året våra 5-åringar går hos oss på förskolan vill vi förbereda dem för förskoleklassen. Vi arbetar bl.a. med bokstäver, siffror, teknik och det sociala. Vi låter barnen diskutera och resonera kring olika frågor. Gruppen består av barn både från Regnbågen och Granen.

Datum: ht -19 och vt -20

Ansvarig: Lena

Barn: 5-åringarna som går sitt sista år på förskolan.

Material:

  • Väpplarna - lärarhandledning. 
  • Väpplarnas arbetsbok.  
  • Diverse olika arbetsblad
  • Diverse pedagogiska material

Nuläge: Vi har nu startat upp en ny 5-årsgrupp med totalt  5 st barn.

Syfte: Sista året våra 5-åringar går hos oss på förskolan vill vi förbereda dem för förskoleklassen. Vi arbetar bl.a. med bokstäver, siffror, teknik och den sociala biten. Vi låter barnen diskutera och resonera kring olika frågor. Gruppen består av barn både från Regnbågen och Granen. 

 

Väpplarna

  • Vi kommer bl.a att arbeta med boken Väpplarna, men också med andra arbetsblad. Väpplarna är ett material som utmanar de äldsta barnen i förskolan i: Språk, Naturvetenskap, Teknik, Socialt samspel och Matematik. Varje barn har en egen arbetsbok med övningar. 
  • Ibland kommer vi göra skogsutflykter och använda oss av naturen för att lära inom olika områden. 
  • Vi lyssnar in barnen och planerar delvis 5-årsgruppens verksamhet efter barnens intressen. 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter