Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3), Svenska, Matematik

·

Årskurs:

1

Vattentema år 1 Ht 19

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2

Vi har valt att utgå från ett miljöperspektiv i vårt vattentema.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner, vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

I NO ska vi arbeta mot att utveckla förmågorna att :

 

I MA ska vi arbeta mot att utveckla förmågorna att :

 

I SO ska vi arbeta mot att utveckla förmågan att:

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån övervägande kring etik och hållbar utveckling.

 

I SV ska vi arbeta med att utveckla förmågorna att:

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

NO

Eleven kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

 

Ma

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

 

SO

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

 

SV

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. 

Vad ska vi göra? (CI)

 

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse vad gäller vatten.
 • Jordgloben, världshavens lägen på jordgloben.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om vatten och energi.

 

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av volym med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Instruerande texter; hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka kunskaper och åsikter.

 

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras.

 • Temastart med ett bildspel med ledtrådar om vatten. Ledtrådarna blir lättare och lättare och utgår från det centrala innehållet ur Lgr 11.
 • Belysa FN:s globala mål om vatten; säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla och bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling
 • Genom VÖL (Vet, Önskar veta, Lärt) få reda på elevernas förkunskaper?
 • Arbeta med ord och begrepp och hur man sammanställer det i listform.
 • Genom hexagoner tar vi reda på hur de vill arbeta med temat
 • Genom en tankekarta som vi tillsammans med eleverna bygger upp under temat får eleverna koll på vad vi gått igenom. 
 • Synliggör typiska begrepp för vatten och miljö: , -H20, ,fast, flytande,gas, vattenånga,, undersökning, hypotes experiment, FN, hållbar utveckling, miljö
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt med vatten som laborativt material

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Kunskapskrav NO:

Eleven kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

 

 • Bedömningen sker genom : skrivande text i form av en lista, samtal i par och grupp, samt deltagande av gemensamma experiment.  

 

Kunskapskrav matematik:

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.


 • Bedömning sker genom:  Skapa en egen räknesaga med bilder eller symboler.

 

Kunskapskrav SO

 

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 • Bedömning sker genom: samtal om vikten av rent vatten och tillgång till vatten och vad man kan gör för en hållbar utveckling med just vatten.

 

Kunskapskrav SV:

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår

 

 • Bedömningen sker genom: Skapa ett enkelt bildspel med bilder, ord och begrepp. Visa upp bildspelet för en kompis. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter