Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Backluraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vi arbetar med svenska dagligen och bygger vidare på de grundläggande färdigheterna i att läsa, skriva, lyssna och tala.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du tränar förmågorna Läsa, Skriva, Tala och Lyssna

  • Du ska utveckla din läsning och du tränar vidare på förmågan att återberätta och förstå det lästa.
  • Vi går vidare i skrivinlärningen, och lär oss strategier för att bygga upp olika sorters texter. Vi tränar att använda stor bokstav och punkt samt enkel stavning. 
  • Du ska få träna förmågan att beskriva.
  • Du tränar också att lyssna och tala inför en grupp.

Undervisningens mål

Kunna läsa en enkel bok.

Kunna återberätta en läst bok eller text.

Kunna skriva korta meningar.

Kunna skriva en kort text.

Kunna skilja på stora och små bokstäver.

Stor bokstav på namn.

Bli säkrare på stor bokstav och punkt.

Ha mellanrum mellan orden när du skriver.

Kunna stava enkla ord.

Få en läsbar handstil.

Kunna alfabetet.

Kunna kombinera ljud och bokstav med hela alfabetet

Känna till att alfabetet består av vokaler och konsonanter. 

Kunna följa en enkel instruktion.

Kunna berätta om något du varit med om.

 

Vi arbetar mot kunskapskraven i åk 3 och du bedöms hur långt du har kommit i din kunskapsutveckling.

Du bedöms kontinuerligt :

genom de texter du skriver, där det ska finnas en tydlig början, handling och slut. 

genom att visa din förmåga att lyssna på andra och tala inför grupp. 

genom din läsning samt att du visar att du förstår det du läser/ har hört. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter