Skolbanken Logo
Skolbanken

Monster, spöken och kanelbullar

223271 Förskolan Viken, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Ett projekt där barnen får använda sin fantasi, uttrycka sina åsikter och utforska flera olika små projekt på ett utmanande och lekfullt sätt.

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt? 

Projektet startar utifrån en bok som barnen har visat ett stort intresse för som heter ”Monster, spöken och kanelbullar”. 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen har visat ett stort intresse för boken genom att ofta velat läsa boken, tittat på bilder, pratat med varandra och haft många diskussioner om främst bilderna. I boken så finns det flera olika situationer och scenarion att fördjupa sig i som har fascinerat barnen. 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

I boken som vi valt att arbeta utifrån finns det möjligheter att upptäcka flera olika saker och detta kan påverkas utifrån barnens intresse.

 

Det vi tänker oss bland annat att barnen kan upptäcka, erfara och utveckla är:

- Språk och kommunikation. Boken uppmuntrar barnen till många fantasifulla samtal främst utifrån bokens bilder. Själva sagan är också inspirerande och kan ge barnen många ingångar i leken. 

- Matematik. Barnen har nämnt att de vill bygga upp och skapa efter boken. Här kan vi komma in på jämförelse, skala. proportioner, rumsuppfattning mm. Barnen kan också konstruera och bygga efter bokens olika scenarion med olika material. 

- Naturkunskap. Vi kommer främst att arbeta med vatten och begreppet densitet. I boken seglar karaktärerna i en kastrull vilket ger en ingång i att undersöka dessa fenomen. 

- Socialt samspel. Boken ger en gemensam grund som barnen kan bygga upp lekar och samtal kring. Barnen får då en gemensam bas att utgå ifrån. 

 

Vad i förskolas läroplan stödjer vi oss på?

Vi stödjer oss bland annat på delen om förståelse och medmänsklighet där det står att ”utbildningen ska ge barnen en möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra”. 

Vi utgår också ifrån att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för "förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta".

Utöver det så kommer samtliga aktiviteter att utgå från läroplanen och kommer ha specifika mål.

 

Vilken/ vilka artiklar i barnkonventionen kommer vi att arbeta med under projektet och på vilket sätt? 

De artiklar i barnkonventionen som vi främst kommer att arbeta med är artiklarna 12 och 13 som handlar om barnens rätt till inflytande, yttrandefrihet och att kunna uttrycka sina åsikter samt respektera andras. 

Detta kan vi göra i projektet genom att det utgår från fantasi vilket kan göra det lättare för barnen att säga vad de vill då det är mer kravlöst. Dessutom finns det mycket utrymme i projektet för barnen just för att uttrycka sig och säga sina egna åsikter. 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi erbjuder detta projekt flera gånger i veckan oftast 3-4 förmiddagar i veckan samt ibland på samling och eftermiddagar.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

För att ge plats behövs lite mindre omflyttning av material och leksaker. Material som behövs är lite naturmaterial och skapandematerial samt två karaktärer från boken som ska göras.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Samtliga barn och pedagoger är med i projektet men vi pedagoger ansvarar för lite olika aktiviteter. Barnen är alltid uppdelade i mindre grupper.

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet dokumenteras med hjälp av bilder, inspelningar, nedskrivna observationer och barnens egna utsagor.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Med hjälp av dokumentation, barnens reflektioner och pedagogernas reflektioner kommer lärprocesserna synliggöras. Gruppen blir mest synliggjord med hjälp av olika former av väggdokumentation medan de individuella lärprocesserna främst kommer synliggöras på utvecklingssamtalen.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi har många idéer och aktiviteter vi vill genomföra tillsammans med barnen. Dessa kan däremot komma att påverkas och ändras utifrån vad barnen visar intresse för. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter